Erasmus dla wyjeżdżających

Studia Courses, ECTS
Wyjazdy Wykładowców Wyjazdy Pracowników

 

 

 

Program Erasmus+2014-2020/Erasmus+ Programme 2014/2020

 

Deklaracja Polityki Erasmusa

W Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi internacjonalizacja postrzegana jest jako proces, w który zaangażowana jest cała społeczność akademicka. Dlatego też zarówno studenci jak i pracownicy uczelni mogą aktywnie uczestniczyć w pozyskiwaniu dla niej nowych partnerów. Wszelkie sugestie kierowane są do Biura Współpracy z Zagranicą, które ocenia każde zgłoszenie, biorąc pod uwagę strategię Akademii pod względem rejonu geograficznego i zakresu działalności potencjalnych partnerów. Biuro nawiązuje kontakt z przedstawicielami wskazanej instytucji i zbiera informacje na temat sposobu jej funkcjonowania, możliwości nawiązania współpracy oraz jej zakresu. Częścią procesu opiniotwórczego jest uzyskanie informacji na temat instytucji od osób z nią związanych oraz rekomendacji od jej dotychczasowych partnerów.
Po wydaniu pozytywnej opinii przez władze Akademii, omawiane są warunki podpisania umowy. Jeśli istnieje taka możliwość, przed podpisaniem dokumentu organizowane jest spotkanie przedstawicieli obu instytucji lub wizyty w każdej z nich w celu lepszego wzajemnego poznania się partnerów.

Akademia będzie nadal pozyskiwać partnerów z krajów Unii Europejskiej (podobnie jak miało to miejsce w latach 2007 – 2013) i spoza niej, koncentrując swoje wysiłki na krajach Europy Wschodniej, Centralnej i Wschodniej Azji oraz Ameryki Północnej. Zakres geograficzny odnoszący się do krajów spoza Unii Europejskiej został zdeterminowany zwiększającą się liczbą studentów z tych właśnie państw oraz nawiązanymi już przez Akademię kontaktami z wyższymi uczelniami, które prawdopodobnie zaowocują wkrótce aktywną współpracą (dotyczy to m.in.  Chin, Japonii, Ukrainy
i Stanów Zjednoczonych).   

Działaniem kluczowym dla osiągnięcia celów Akademii jest dalszy rozwój mobilności studentów, pedagogów oraz zespołu administracyjnego. Cele Akademii na nadchodzący okres obejmują:

1)      Stworzenie międzynarodowego, dynamicznego środowiska sprzyjającego przekazywaniu wiedzy, w którym studenci, uczelnie wyższe, instytucje artystyczne i kulturalne, firmy oraz władze lokalne różnych krajów mogłyby aktywnie współpracować z korzyścią dla wszystkich partnerów. Współpraca zakrojona na tak szeroką skalę powinna sprzyjać i umożliwiać inicjowanie i unowocześnianie programów studiów, które wyposażą studentów w wiedzę
i umiejętności, pozwalające na odniesienie sukcesu na rynku pracy. Wymiana międzynarodowa pomiędzy uczelniami wyższymi umożliwi przekazywanie wiedzy
i doświadczeń. Wzmożona współpraca międzynarodowa ma na celu przygotowanie Akademii na przyjmowanie coraz większej liczby studentów, zwłaszcza studentów zagranicznych
w związku z wysoką jakością kształcenia oraz wprowadzeniem kierunków studiów w języku angielskim.

2)      Rozwój zawodowych, społecznych i interkulturowych kompetencji studentów oraz wzmocnienie ich pozycji na rynku pracy, opartym na konkurencji. Kluczowym działaniem prowadzącym do tego celu jest wyeliminowanie czynników ograniczających mobilność, w taki sposób, aby większa liczba studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia mogła uczestniczyć w mobilności w zakresie wyjazdów na studia i praktyki. Wprowadzając studia trzeciego stopnia Akademia będzie promować mobilność również w tej grupie studentów.

3)      Zdobycie większej liczby partnerów wśród firm międzynarodowych, działających na polu sztuki i projektowania. Mobilność umożliwia podejmowanie indywidualnych projektów, które mogą zmienić się w długotrwałą współpracę, gdy lepiej poznamy partnerów. Mobilność jest działaniem służącym osiągnięciu dobrze funkcjonujących relacji ze sprawdzonymi i godnymi zaufania partnerami, którzy umożliwiają udział w międzynarodowych projektach, łączących edukację na poziomie akademickim z badaniami i biznesem. Tego typu projekty oraz partnerzy tworzą środowisko sprzyjające modernizacji instytucji, poprzez stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości, kreatywności i innowacyjności. Mobilność, będąca kluczowym elementem rozwoju Akademii, może mieć znaczący wpływ na zwiększenie atrakcyjności uczelni jako partnera dla instytucji spoza sektora edukacji oraz dla firm.

4)      Zaangażowanie we współpracę międzynarodową oraz mobilność większej liczby członków zespołu pedagogicznego i administracyjnego. Jedynie pracownicy akademiccy działający
w środowisku międzynarodowym są w stanie przedstawiać innowacyjne rozwiązania
i angażować się w działania prowadzące do zmian i modernizacji Akademii.

 

Włączenie do oferty edukacyjnej Akademii studiów kończących się wspólnym dyplomem (joint degree) jest realnym celem po roku 2020. Obecnie Akademia zdobywa wiedzę, nawiązuje kontakty z instytucjami posiadającymi większe doświadczenie w tym zakresie oraz uczestniczy w konferencjach i spotkaniach dotyczących tego tematu. Jeśli wprowadzenie wspólnego dyplomu będzie możliwe przed rokiem 2020 będzie to wielkim sukcesem Akademii, który przyczyni się do zwiększenia prestiżu uczelni. Jednak niezbędnym krokiem poprzedzającym ten projekt jest wprowadzenie przez Akademię przynajmniej jednego kursu drugiego stopnia w języku angielskim w ramach oferty edukacyjnej uczelni.   

 

Udział Akademii w projektach międzynarodowych będzie oparty na wcześniejszej analizie potrzeb instytucji oraz podjęciu kroków w celu ich zaspokojenia. Pozwoli to na wybór właściwych projektów oraz partnerów, gwarantujących pozytywny rezultat przedsięwzięcia. Projekty opierające się
na współpracy, które będzie podejmować Akademia będą prowadziły do dalszego pogłębienia jej międzynarodowego zaangażowania, co oznacza, że powinny przynosić pozytywne i zrównoważone wyniki. Od samego początki cele współpracy, rola Akademii w projekcie oraz spodziewane rezultaty powinny być wcześniej określone. Struktura organizacyjna, plan podejmowanych działań, osoby odpowiedzialne za ich realizację oraz sposoby monitorowania powinny zostać uprzednio ustalone w celu zapewnienia realizacji projektu w kontrolowany i efektywny sposób. Akademia będzie wspierać studentów oraz zespół uczestniczący w projekcie poprzez zapewnienie wsparcia administracyjnego (np. wyznaczenie zespołu administracyjnego, przygotowanie norm i procedur, zapewnienie środków finansowych i efektywne zarządzanie nimi), oraz  przydzielenie koniecznych i dostępnych środków, które umożliwią realizację projektu. Udział w projekcie będzie ważną częścią zawodowego rozwoju poszczególnych uczestników a także kluczowym elementem internacjonalizacji i modernizacji instytucji. Akademia zapewni działania promocyjne projektu, rozpowszechnienie oraz wykorzystanie jego rezultatów w celu zmaksymalizowania jego wpływu na jednostki, całą społeczność akademicką oraz uczestniczące w nim instytucje.

 

W strategii Akademii mobilność jest uznawana za kluczowy środek, służący osiągnięciu celów związanych z internacjonalizacją i modernizacją instytucji.  Mobilność ma znaczący wpływ na proces reformowania obszarów wyznaczonych w Strategii Modernizacji Szkolnictwa Wyższego. Program pełni również funkcję platformy dla innych działań, u podstaw których leży mobilność, takich jak współpraca z instytucjami szkolnictwa wyższego, firmami, władzami, tworzenie partnerstw strategicznych, sojuszy wiedzy oraz projektów związanych z budową potencjału. Przystąpienie Akademii do Programu jest zatem zasadniczym czynnikiem prowadzącym do osiągnięciu celów , które mają służyć jej modernizacji we wszystkich pięciu obszarach priorytetowych. Program będzie sprzyjał mobilność i otwartości Akademii na współpracę międzynarodową z różnymi instytucjami. Środowisko międzynarodowe dla wymiany doświadczeń i wiedzy oraz plan łączenia instytucji zajmujących się edukacją z instytucjami spoza tego sektora, w szczególności z biznesem, wspierać będzie nasze starania na rzecz poprawy jakości i użyteczności nauczania oraz wyposażania naszych absolwentów w wiedzę i kompetencje konieczne do odniesienia sukcesu na rynku pracy. Program dostarczy studentom możliwość  zyskania dodatkowych umiejętności poprzez zagraniczne studia i staże. Ulepszone programy studiów, które mogą powstać w wyniku działań Akademii w ramach Programu będą w większej mierze odpowiadały oczekiwaniom i potrzebom studentów. Poprzez swoją atrakcyjną i aktualną ofertę edukacyjną Akademia będzie mogła pozyskać większą liczbę studentów polskich i zagranicznych, co  przyczyni się do wzrostu liczby absolwentów studiów wyższych. Udział w Projekcie wesprze nasze starania o stworzenie efektywnego systemu zarządzania i mechanizmów finansowania wewnątrz instytucji. Nowe projekty oznaczają nie tylko nowe możliwości, ale również nowe wyzwania i obowiązki. Poprzez swój aktywny udział instytucja będzie mogła wzmocnić procedury efektywnego zarządzania finansami w celu zmaksymalizowania rezultatów projektu w ramach dostępnych środków finansowych lub zmaksymalizowania rezultatów poprzez poszukiwanie i wykorzystanie dodatkowych, zewnętrznych funduszy. Biorąc udział w Programie,  Akademia zyska nowe możliwości weryfikacji mocnych stron swojej organizacji oraz będzie mogła skoncentrować się na wykorzystywaniu ich w celu zapewnienia pozytywnych wyników.   

 

 

Erasmus Policy Statement

The Academy sees the internationalization as a process involving the whole academic community that is why students, academic staff can actively participate in gaining new partners by the institution. All the suggestions are directed to International Office and this unit verifies each notification taking into account the Academy’s strategy regarding the geographic  area and field of activity of potential partners.  International Office contacts representatives of indicated institutions, collects information about the way they function, the possibility of establishing cooperation and its range. The opinion making process includes the information provided by the people acquainted with institutions, recommendations from current partners. Once the institution obtains positive opinion of the Academy’s authorities the details for signing agreements are discussed. If it is only possible before signing the document the representative of both institutions meet or visits to each institution take place in order partners can get to know each other better.

The Academy will continue to gain partners from EU (where the Academy mainly searched here partners in years 2007-2013) and non-EU countries, in the latter case the efforts will be concentrated on the countries from Eastern Europe, Central and East Asia, North America. The geographic scope for non-EU countries is defined due to the fact that we receive more and more students who are citizens of these countries and another key factor is that we have already took measures to initiate contact with some higher education and we expect to start active cooperation soon (e.g. China, Japan, Ukraine, United States of America).

The key measure to achieve the objectives of the Academy’s strategy is further development of the student, teaching and administration staff mobility. The Academy’s objectives for the coming years are following:

1)      Creation of an international dynamic environment for knowledge transfer where students, higher education institutions, artistic and cultural institutions, local authorities of different countries could actively cooperate and benefit from such cooperation. Such wide-ranging cooperation should encourage and enable initiating and modernization of study programmes that will provide students with education and training allowing graduates to successfully compete on the labour market. International exchange between higher education institution will enable the transfer of knowledge and experience. The intensified international cooperation is to prepare the Academy to increase the number of students, especially international students, due to high quality programmes and introduction study programmes in English.

2)      Support of professional, social and intercultural competences of students and strengthening their position on the competitive labour market. The key measure to achieve this is to eliminate the elements that limit the mobility scale so more students of first and second cycles could participate in study or training mobility. With the introduction of third cycle programme the Academy will promote mobility also among this group of students and encourage their active participation.

3)      Gaining more partners among international enterprises operating in the field of art and design. Mobility enables to take up individual projects that could be transformed into long-term cooperation as we get to know the partners better. Mobility is the measure to establish well functioning relation with verified and trustworthy partners who enable participation in international cooperation projects connecting higher education, researches and business. Such partners and projects create environment for modernization of the institution by stimulating the development of enterprise, creativity and innovation. Mobility, being a key element of the Academy’s development can have a great impact on turning it into an attractive partner for non-educational institutions and business.

4)      Involving into mobility and international cooperation more teaching and administration staff. Only the academic staff that works in international environment is capable of stimulating and introducing innovative solutions and getting involved into activities leading to changes and modernization of the Academy. 

Including a joint degree into the Academy’s education offer is an realistic objective for the years after 2020. Nevertheless the Academy currently takes measure to acquire knowledge, contact more experienced institutions, participate in conferences and meetings related to the issue of joint degrees. If the introduction of a joint degree will be possible before 2020, it will be considered a great success of the Academy that add prestige to the whole institution. But as a necessary preparation for this advanced project the Academy has to introduce earlier at least one second cycle degree programme run in English as its regular education offer. 

 

The Academy’s participation in international cooperation projects will be based upon prior analysis of the institution’s needs and measures to be taken suitable to satisfy them. This will help to choose the right type of project and partners that will guarantee the proper and successful outcome. Committing itself to cooperation projects Academy will make sure that they lead to further development of its international involvement which implies that the results of such cooperation should be sustainable and balanced. From the very beginning the objectives for the participation, the role the Academy is to play in the project and the results it expects to achieve must be clear. The organizational structure, schedule of actions to be taken, people responsible for tasks and monitoring measures should be planned in advance in order to secure controlled and efficient implementation. Once committed to a project the Academy will support students and staff participating in it by providing them with administration back-up (e.g. nomination of the administration personnel, preparation of regulations and procedures, secure effective finance management, secures funding), allocate required and available resources to help them carry out their project work. The involvement in project will be seen as an important aspect of professional development of all individual participants and a key component to internationalization and modernization of the institution. The Academy will provide measures to promote the project and ensure dissemination and exploitation of its results in order to maximize its impacts on the individuals, the whole academic community and participating institutions.                             

 

The Academy’s strategy mentions mobility as a key measure that will enable to achieve the objectives that need to be accomplished in order to internationalize and modernize the institution. Mobility has a great impact on reforming the areas identified in the Higher Education Modernisation Agenda. The Programme is also a platform for other actions underpinned by mobility such as cooperation with higher education, enterprises, strategic alliances, knowledge alliances and capacity building projects. Thus participation in the Programme is vital for the Academy to achieve the objectives that are to modernize it in all five priority areas. The Programme will support mobility and open wider the Academy to cross-border cooperation with institutions of all types. International environment for experience and knowledge transfer together with the scheme of linking education with non-educational institutions, especially with business, will support our efforts to improve the quality and relevance of teaching and by this equipping our graduates with knowledge and competences sufficient to successfully compete on the labour market. The Programme will provide opportunities for students to gain additional skills through study or training abroad. Improved study programmes that can result from the Academy’s  activities under the Programme will to a greater extent address expectations and needs of students. The Academy through its attractive and up to date educational offer will be able to gain more local and international students and could have its part in increasing the number of higher education graduates. Participation in the Programme will support our efforts to create within the institution effective governance and funding mechanisms. New projects mean not only new possibilities but also new challenges and responsibility. Through active participation the institution will be able to strengthen the procedures of effective finance management in order to maximize the effect of the project within the available funding or to maximize the effect by looking for and engaging external additional funding. Under the Programme the Academy will gain new opportunities to verify the strong points of its system and will be able to concentrate to build on them to guarantee the successful performance.

 


ERASMUS CHARTER

 

 

KARTA ERASMUSA 2014-2020 zobacz

ERASMUS CHARTER 2014-2020 view

 

 

 

Program LLP Erasmus

Oświadczenie o polityce uczelni w ramach programu Erasmus

KOD ERASMUS: PL LODZ05

Numer Karty Uczelni Erasmusa: 238543-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1

 2007-2013

 

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w  Łodzi (ASP w Łodzi) uczestniczy w programie LLP Erasmus od roku akademickiego 2007/2008. Program całkowicie spełnił pokładane w nim oczekiwania na skuteczne wsparcie procesu umiędzynarodowienia uczelni. Konsekwentna realizacja planów współpracy oraz intensyfikacja wymiany z roku na rok sprawiła, że aktualnie (2012/2013) uczelnia współpracuje z 46 uczelniami z różnych krajów Europy.

Stosunek liczby studentów wyjeżdżających do studentów przyjeżdżających do ASP w Łodzi z każdym rokiem stawał się coraz bardziej zrównoważony. W roku akademickim 2011/2012 wyjechało 23 studentów (w tym 4 wyjazdy na praktyki) a przyjechało 27 studentów z instytucji partnerskich. Szczególnie cieszy fakt, iż studenci zagraniczni bardzo pozytywnie wypowiadają się o etapie studiów realizowanym w ASP w Łodzi i polecają uczelnię innym osobom, jako miejsce pierwszego wyboru w kolejnych edycjach różnych programów wymiany studenckiej.

ASP w Łodzi będzie kontynuować strategię otwarcia uczelni na międzynarodowe kontakty z uczestnictwem w programie LLP Erasmus jako ważną jej częścią, która już udowodniła swą skuteczność. W zakresie współpracy międzynarodowej uczelnia chce dążyć do uzyskania coraz pełniejszego jej umiędzynarodowienia bazując przy tym na dotychczasowym dorobku artystycznym i dydaktycznym. Priorytetem pozostanie mobilność studentów i kadry dydaktycznej, która nie tylko daje szansę na zdobywanie nowych doświadczeń przez uczestniczące w niej osoby, ale również jest działaniem aktywnie wpływającym na rozwój dotychczasowych kontaktów uczelni jak i szansą na nawiązywanie współpracy z nowymi instytucjami partnerskimi.

 

Udział w programie Erasmus i uzyskiwane na tym polu sukcesy są traktowane jako czynnik podnoszący prestiż uczelni, świadczący o jej nowoczesności i otwartości. Wszelkie informacje na temat działań podejmowanych przez uczelnię w ramach programu Erasmus będą umieszczane na stronie internetowej uczelni, na tablicach ogłoszeń jak również będą wymieniane w bieżących publikacjach i raportach.

  

Uczestnictwo studentów ASP w Łodzi w programie Erasmus oparte jest na uznawalności okresu studiów odbytych w uczelni partnerskiej, co możliwe jest dzięki obligatoryjnemu zastsosowaniu systemu ECTS wraz z lokalnym systemem ocen. Aktualna informacja o podpisanych przez uczelnię umowach i dostępnych w ich ramach miejscach w poszczególnych uczelniach partnerskich jest dostępna na stronie internetowej Biura Współpracy z Zagranicą ASP w Łodzi (http://int.asp.lodz.pl). Studenci mają też możliwość odbycia konsultacji z Koordynatorem Uczelnianym i Koordynatorami Wydziałowymi odnośnie wszystkich kwestii związanych z udziałem w programie Erasmus. Dodatkowo Koordynatorzy opiekują się studentami przyjeżdżającymi, pomagając im w ułożeniu ich indywidualnych programów studiów, gdyż mają oni możliwość skorzystania z pracowni i kursów na różnych wydziałach. Spotkania informacyjne organizowane na początku ich pobytu mają za zadanie umożliwić studentom zagranicznym dokonanie właściwych wyborów.

Istotnym elementem programu Erasmus są także wyjazdy studentów ASP w Łodzi na staże. W roku akademickim 2011/2012 z tej opcji skorzystało 4 studentów. Ten rodzaj aktywności daje studentom i uczelni możliwość rozszerzenia współpracy międzynarodowej również o przedsiębiorstwa czy instytucje spoza sektora szkolnictwa wyższego i pozawala na zainicjowanie współdziałania nauki i sztuki ze światem biznesu.

 

Wymiana kadry dydaktycznej i pracowników administracji jest organizowana centralnie przez Biuro Współpracy z Zagranicą, natomiast uzgodnienia merytoryczne prowadzone są bezpośrednio przez zainteresowanych. Przy realizacji wszystkich wyjazdów mają zastosowanie procedury i dokumentacja zgodna z wymogami programu.

 

 

LLP Erasmus

Erasmus Policy Statement

Erasmus Code PL LODZ05

Erasmus University Charter-EUC: 238543-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1

Strzemiński Academy of Art, Łódź (ASP Łódź) has been participating in the programme since the academic year 2007/2008. The programme has fulfilled all the expectations related to the process of turning the  academy into an internationalized institution.  The consistent execution of all the planned activities to support the intensification of exchange programme year by year resulted in current cooperation with 46 institutions of higher education in many different countries in Europe.

 

The relation between outgoing and incoming students has become balanced over the years. In the academic year of 2011/2012 23 students from the ASP Łódź participated in the programme (including 4 placement mobilities) and 27 students from partner institution decided to come to Łódź to study art. The fact that incoming students have a high opinion about this phase in their academic careers  is extremely satisfying.

 

ASP Łódź will continue the strategy of opening the academy for international cooperation with LLP Erasmus as a key element that has already proved its efficiency.  In the area of international cooperation the goal of fuller internationalization has been set. All the activities are to be based on the artistic and educational achievements of the academy.  The priority will remain unchanged: mobility of students and academic teachers that not only provides the an opportunity for gaining new experience by the participants but also enables the development of already existing cooperation between partner institutions and is often an occasion to establish new cooperation.

 

The participation in LLP Eramsus and successes achieved within the framework of the programme  have always been perceived as something that raises the prestige of the academy  and proves its modernity and openness towards the  possibilities offered by the world of  today.  The information related to all the activities undertaken through the programme is available on the website of the ASP Łódź, on the notice boards, it is also mentioned in different kinds of publications and reports.

 

The participation of students  in the programme is based on the recognition of each study period spent in foreign partner institutions.  It is possible due to the introduction of the European Credit Transfer and Accumulation System(ECTS).  The up-to- date information about bilateral agreement signed by the academy with European partners is available at http://int.asp.lodz.pl  - the website of the International Relations Office of the ASP Łódź. Students can also consult all the matters related to the programme with Faculty Coordinators and Institutional Coordinator.  The Coordinators are also responsible for giving guidance to all incoming students during their stay at the academy starting from the very difficult time of first days through all their possible enquiries.  Meetings organized at beginning of every semester are supposed to help  students  to choose the best suitable studios for their individual Learning Agreement.

 

A very important part of the programme are internships. In the academic year 2011/2012 4 students took the opportunity and did their internship at selected companies, enterprises or institutions in European countries. This kind of mobility enables students and the academy to move the international cooperation to yet another level and supports the establishing of cooperation between institutions working in different areas such as art, science and business.     

 

The mobility of academic teacher and other academic staff is organized by central unit (International Relations Office).

 

ROZSZERZONA KARTA UCZELNI ERASMUSA zobacz

ERASMUS EXTENDED UNIVERSITY CHARTER view

made with Drupal by Naat&Naiya (c)2010