International cooperation

Program Erasmus+2014-2020

 

Deklaracja Polityki Erasmusa

W Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi internacjonalizacja postrzegana jest jako proces, w który zaangażowana jest cała społeczność akademicka. Dlatego też zarówno studenci jak i pracownicy uczelni mogą aktywnie uczestniczyć w pozyskiwaniu dla niej nowych partnerów. Wszelkie sugestie kierowane są do Biura Współpracy z Zagranicą, które ocenia każde zgłoszenie, biorąc pod uwagę strategię Akademii pod względem rejonu geograficznego i zakresu działalności potencjalnych partnerów. Biuro nawiązuje kontakt z przedstawicielami wskazanej instytucji i zbiera informacje na temat sposobu jej funkcjonowania, możliwości nawiązania współpracy oraz jej zakresu. Częścią procesu opiniotwórczego jest uzyskanie informacji na temat instytucji od osób z nią związanych oraz rekomendacji od jej dotychczasowych partnerów.
Po wydaniu pozytywnej opinii przez władze Akademii, omawiane są warunki podpisania umowy. Jeśli istnieje taka możliwość, przed podpisaniem dokumentu organizowane jest spotkanie przedstawicieli obu instytucji lub wizyty w każdej z nich w celu lepszego wzajemnego poznania się partnerów.

Akademia będzie nadal pozyskiwać partnerów z krajów Unii Europejskiej (podobnie jak miało to miejsce w latach 2007 – 2013) i spoza niej, koncentrując swoje wysiłki na krajach Europy Wschodniej, Centralnej i Wschodniej Azji oraz Ameryki Północnej. Zakres geograficzny odnoszący się do krajów spoza Unii Europejskiej został zdeterminowany zwiększającą się liczbą studentów z tych właśnie państw oraz nawiązanymi już przez Akademię kontaktami z wyższymi uczelniami, które prawdopodobnie zaowocują wkrótce aktywną współpracą (dotyczy to m.in.  Chin, Japonii, Ukrainy
i Stanów Zjednoczonych).   

Działaniem kluczowym dla osiągnięcia celów Akademii jest dalszy rozwój mobilności studentów, pedagogów oraz zespołu administracyjnego. Cele Akademii na nadchodzący okres obejmują:

1)      Stworzenie międzynarodowego, dynamicznego środowiska sprzyjającego przekazywaniu wiedzy, w którym studenci, uczelnie wyższe, instytucje artystyczne i kulturalne, firmy oraz władze lokalne różnych krajów mogłyby aktywnie współpracować z korzyścią dla wszystkich partnerów. Współpraca zakrojona na tak szeroką skalę powinna sprzyjać i umożliwiać inicjowanie i unowocześnianie programów studiów, które wyposażą studentów w wiedzę
i umiejętności, pozwalające na odniesienie sukcesu na rynku pracy. Wymiana międzynarodowa pomiędzy uczelniami wyższymi umożliwi przekazywanie wiedzy
i doświadczeń. Wzmożona współpraca międzynarodowa ma na celu przygotowanie Akademii na przyjmowanie coraz większej liczby studentów, zwłaszcza studentów zagranicznych
w związku z wysoką jakością kształcenia oraz wprowadzeniem kierunków studiów w języku angielskim.

2)      Rozwój zawodowych, społecznych i interkulturowych kompetencji studentów oraz wzmocnienie ich pozycji na rynku pracy, opartym na konkurencji. Kluczowym działaniem prowadzącym do tego celu jest wyeliminowanie czynników ograniczających mobilność, w taki sposób, aby większa liczba studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia mogła uczestniczyć w mobilności w zakresie wyjazdów na studia i praktyki. Wprowadzając studia trzeciego stopnia Akademia będzie promować mobilność również w tej grupie studentów.

3)      Zdobycie większej liczby partnerów wśród firm międzynarodowych, działających na polu sztuki i projektowania. Mobilność umożliwia podejmowanie indywidualnych projektów, które mogą zmienić się w długotrwałą współpracę, gdy lepiej poznamy partnerów. Mobilność jest działaniem służącym osiągnięciu dobrze funkcjonujących relacji ze sprawdzonymi i godnymi zaufania partnerami, którzy umożliwiają udział w międzynarodowych projektach, łączących edukację na poziomie akademickim z badaniami i biznesem. Tego typu projekty oraz partnerzy tworzą środowisko sprzyjające modernizacji instytucji, poprzez stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości, kreatywności i innowacyjności. Mobilność, będąca kluczowym elementem rozwoju Akademii, może mieć znaczący wpływ na zwiększenie atrakcyjności uczelni jako partnera dla instytucji spoza sektora edukacji oraz dla firm.

4)      Zaangażowanie we współpracę międzynarodową oraz mobilność większej liczby członków zespołu pedagogicznego i administracyjnego. Jedynie pracownicy akademiccy działający
w środowisku międzynarodowym są w stanie przedstawiać innowacyjne rozwiązania
i angażować się w działania prowadzące do zmian i modernizacji Akademii.

 

Włączenie do oferty edukacyjnej Akademii studiów kończących się wspólnym dyplomem (joint degree) jest realnym celem po roku 2020. Obecnie Akademia zdobywa wiedzę, nawiązuje kontakty z instytucjami posiadającymi większe doświadczenie w tym zakresie oraz uczestniczy w konferencjach i spotkaniach dotyczących tego tematu. Jeśli wprowadzenie wspólnego dyplomu będzie możliwe przed rokiem 2020 będzie to wielkim sukcesem Akademii, który przyczyni się do zwiększenia prestiżu uczelni. Jednak niezbędnym krokiem poprzedzającym ten projekt jest wprowadzenie przez Akademię przynajmniej jednego kursu drugiego stopnia w języku angielskim w ramach oferty edukacyjnej uczelni.   

 

Udział Akademii w projektach międzynarodowych będzie oparty na wcześniejszej analizie potrzeb instytucji oraz podjęciu kroków w celu ich zaspokojenia. Pozwoli to na wybór właściwych projektów oraz partnerów, gwarantujących pozytywny rezultat przedsięwzięcia. Projekty opierające się
na współpracy, które będzie podejmować Akademia będą prowadziły do dalszego pogłębienia jej międzynarodowego zaangażowania, co oznacza, że powinny przynosić pozytywne i zrównoważone wyniki. Od samego początki cele współpracy, rola Akademii w projekcie oraz spodziewane rezultaty powinny być wcześniej określone. Struktura organizacyjna, plan podejmowanych działań, osoby odpowiedzialne za ich realizację oraz sposoby monitorowania powinny zostać uprzednio ustalone w celu zapewnienia realizacji projektu w kontrolowany i efektywny sposób. Akademia będzie wspierać studentów oraz zespół uczestniczący w projekcie poprzez zapewnienie wsparcia administracyjnego (np. wyznaczenie zespołu administracyjnego, przygotowanie norm i procedur, zapewnienie środków finansowych i efektywne zarządzanie nimi), oraz  przydzielenie koniecznych i dostępnych środków, które umożliwią realizację projektu. Udział w projekcie będzie ważną częścią zawodowego rozwoju poszczególnych uczestników a także kluczowym elementem internacjonalizacji i modernizacji instytucji. Akademia zapewni działania promocyjne projektu, rozpowszechnienie oraz wykorzystanie jego rezultatów w celu zmaksymalizowania jego wpływu na jednostki, całą społeczność akademicką oraz uczestniczące w nim instytucje.

 

W strategii Akademii mobilność jest uznawana za kluczowy środek, służący osiągnięciu celów związanych z internacjonalizacją i modernizacją instytucji.  Mobilność ma znaczący wpływ na proces reformowania obszarów wyznaczonych w Strategii Modernizacji Szkolnictwa Wyższego. Program pełni również funkcję platformy dla innych działań, u podstaw których leży mobilność, takich jak współpraca z instytucjami szkolnictwa wyższego, firmami, władzami, tworzenie partnerstw strategicznych, sojuszy wiedzy oraz projektów związanych z budową potencjału. Przystąpienie Akademii do Programu jest zatem zasadniczym czynnikiem prowadzącym do osiągnięciu celów , które mają służyć jej modernizacji we wszystkich pięciu obszarach priorytetowych. Program będzie sprzyjał mobilność i otwartości Akademii na współpracę międzynarodową z różnymi instytucjami. Środowisko międzynarodowe dla wymiany doświadczeń i wiedzy oraz plan łączenia instytucji zajmujących się edukacją z instytucjami spoza tego sektora, w szczególności z biznesem, wspierać będzie nasze starania na rzecz poprawy jakości i użyteczności nauczania oraz wyposażania naszych absolwentów w wiedzę i kompetencje konieczne do odniesienia sukcesu na rynku pracy. Program dostarczy studentom możliwość  zyskania dodatkowych umiejętności poprzez zagraniczne studia i staże. Ulepszone programy studiów, które mogą powstać w wyniku działań Akademii w ramach Programu będą w większej mierze odpowiadały oczekiwaniom i potrzebom studentów. Poprzez swoją atrakcyjną i aktualną ofertę edukacyjną Akademia będzie mogła pozyskać większą liczbę studentów polskich i zagranicznych, co  przyczyni się do wzrostu liczby absolwentów studiów wyższych. Udział w Projekcie wesprze nasze starania o stworzenie efektywnego systemu zarządzania i mechanizmów finansowania wewnątrz instytucji. Nowe projekty oznaczają nie tylko nowe możliwości, ale również nowe wyzwania i obowiązki. Poprzez swój aktywny udział instytucja będzie mogła wzmocnić procedury efektywnego zarządzania finansami w celu zmaksymalizowania rezultatów projektu w ramach dostępnych środków finansowych lub zmaksymalizowania rezultatów poprzez poszukiwanie i wykorzystanie dodatkowych, zewnętrznych funduszy. Biorąc udział w Programie,  Akademia zyska nowe możliwości weryfikacji mocnych stron swojej organizacji oraz będzie mogła skoncentrować się na wykorzystywaniu ich w celu zapewnienia pozytywnych wyników.   

 

 

Erasmus Policy Statement

The Academy sees the internationalization as a process involving the whole academic community that is why students, academic staff can actively participate in gaining new partners by the institution. All the suggestions are directed to International Office and this unit verifies each notification taking into account the Academy’s strategy regarding the geographic  area and field of activity of potential partners.  International Office contacts representatives of indicated institutions, collects information about the way they function, the possibility of establishing cooperation and its range. The opinion making process includes the information provided by the people acquainted with institutions, recommendations from current partners. Once the institution obtains positive opinion of the Academy’s authorities the details for signing agreements are discussed. If it is only possible before signing the document the representative of both institutions meet or visits to each institution take place in order partners can get to know each other better.

The Academy will continue to gain partners from EU (where the Academy mainly searched here partners in years 2007-2013) and non-EU countries, in the latter case the efforts will be concentrated on the countries from Eastern Europe, Central and East Asia, North America. The geographic scope for non-EU countries is defined due to the fact that we receive more and more students who are citizens of these countries and another key factor is that we have already took measures to initiate contact with some higher education and we expect to start active cooperation soon (e.g. China, Japan, Ukraine, United States of America).

The key measure to achieve the objectives of the Academy’s strategy is further development of the student, teaching and administration staff mobility. The Academy’s objectives for the coming years are following:

1)      Creation of an international dynamic environment for knowledge transfer where students, higher education institutions, artistic and cultural institutions, local authorities of different countries could actively cooperate and benefit from such cooperation. Such wide-ranging cooperation should encourage and enable initiating and modernization of study programmes that will provide students with education and training allowing graduates to successfully compete on the labour market. International exchange between higher education institution will enable the transfer of knowledge and experience. The intensified international cooperation is to prepare the Academy to increase the number of students, especially international students, due to high quality programmes and introduction study programmes in English.

2)      Support of professional, social and intercultural competences of students and strengthening their position on the competitive labour market. The key measure to achieve this is to eliminate the elements that limit the mobility scale so more students of first and second cycles could participate in study or training mobility. With the introduction of third cycle programme the Academy will promote mobility also among this group of students and encourage their active participation.

3)      Gaining more partners among international enterprises operating in the field of art and design. Mobility enables to take up individual projects that could be transformed into long-term cooperation as we get to know the partners better. Mobility is the measure to establish well functioning relation with verified and trustworthy partners who enable participation in international cooperation projects connecting higher education, researches and business. Such partners and projects create environment for modernization of the institution by stimulating the development of enterprise, creativity and innovation. Mobility, being a key element of the Academy’s development can have a great impact on turning it into an attractive partner for non-educational institutions and business.

4)      Involving into mobility and international cooperation more teaching and administration staff. Only the academic staff that works in international environment is capable of stimulating and introducing innovative solutions and getting involved into activities leading to changes and modernization of the Academy. 

Including a joint degree into the Academy’s education offer is an realistic objective for the years after 2020. Nevertheless the Academy currently takes measure to acquire knowledge, contact more experienced institutions, participate in conferences and meetings related to the issue of joint degrees. If the introduction of a joint degree will be possible before 2020, it will be considered a great success of the Academy that add prestige to the whole institution. But as a necessary preparation for this advanced project the Academy has to introduce earlier at least one second cycle degree programme run in English as its regular education offer. 

 

The Academy’s participation in international cooperation projects will be based upon prior analysis of the institution’s needs and measures to be taken suitable to satisfy them. This will help to choose the right type of project and partners that will guarantee the proper and successful outcome. Committing itself to cooperation projects Academy will make sure that they lead to further development of its international involvement which implies that the results of such cooperation should be sustainable and balanced. From the very beginning the objectives for the participation, the role the Academy is to play in the project and the results it expects to achieve must be clear. The organizational structure, schedule of actions to be taken, people responsible for tasks and monitoring measures should be planned in advance in order to secure controlled and efficient implementation. Once committed to a project the Academy will support students and staff participating in it by providing them with administration back-up (e.g. nomination of the administration personnel, preparation of regulations and procedures, secure effective finance management, secures funding), allocate required and available resources to help them carry out their project work. The involvement in project will be seen as an important aspect of professional development of all individual participants and a key component to internationalization and modernization of the institution. The Academy will provide measures to promote the project and ensure dissemination and exploitation of its results in order to maximize its impacts on the individuals, the whole academic community and participating institutions.                             

 

The Academy’s strategy mentions mobility as a key measure that will enable to achieve the objectives that need to be accomplished in order to internationalize and modernize the institution. Mobility has a great impact on reforming the areas identified in the Higher Education Modernisation Agenda. The Programme is also a platform for other actions underpinned by mobility such as cooperation with higher education, enterprises, strategic alliances, knowledge alliances and capacity building projects. Thus participation in the Programme is vital for the Academy to achieve the objectives that are to modernize it in all five priority areas. The Programme will support mobility and open wider the Academy to cross-border cooperation with institutions of all types. International environment for experience and knowledge transfer together with the scheme of linking education with non-educational institutions, especially with business, will support our efforts to improve the quality and relevance of teaching and by this equipping our graduates with knowledge and competences sufficient to successfully compete on the labour market. The Programme will provide opportunities for students to gain additional skills through study or training abroad. Improved study programmes that can result from the Academy’s  activities under the Programme will to a greater extent address expectations and needs of students. The Academy through its attractive and up to date educational offer will be able to gain more local and international students and could have its part in increasing the number of higher education graduates. Participation in the Programme will support our efforts to create within the institution effective governance and funding mechanisms. New projects mean not only new possibilities but also new challenges and responsibility. Through active participation the institution will be able to strengthen the procedures of effective finance management in order to maximize the effect of the project within the available funding or to maximize the effect by looking for and engaging external additional funding. Under the Programme the Academy will gain new opportunities to verify the strong points of its system and will be able to concentrate to build on them to guarantee the successful performance.

made with Drupal by Naat&Naiya (c)2010