Rządowy program "Studia dla wybitnych"

Stu najwybitniejszych polskich studentów rocznie dzięki wsparciu państwa polskiego będzie mogło rozpocząć studia na najlepszych uczelniach na świecie. Startujący w 2016 roku program to pierwszy publiczny projekt finansowania całości studiów za granicą.

Uczestnikiem programu może być osoba, która:

-  ukończyła studia I stopnia nie wcześniej niż w roku poprzedzającym zgłoszenie do udziału w programie

lub

-  ukończyła trzeci rok jednolitych studiów magisterskich nie wcześniej niż
w roku poprzedzającym zgłoszenie do udziału w programie,

-  nie posiada tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,

-  jest zakwalifikowana na studia magisterskie w jednej z zagranicznych uczelni.

Uczelniami przyjmującymi będą uczelnie o światowej renomie, które znajdują się w pierwszej 15-tce Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata (ang. Academic Ranking of World Universities), czyli tzw. rankingu szanghajskiego (2014) w pierwszej dziesiątce jednej z 5 list branżowych rankingu szanghajskiego.

Lista zostanie opublikowana w pierwszej połowie września na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz na podstronie programu - http://www.nauka.gov.pl/studia-dla-wybitnych.

Pierwszy nabór rozpocznie się we wrześniu 2015 roku, tak aby pierwsi uczestnicy programu mogli rozpocząć studia w roku akademickim 2016/2017. Kolejny nabór zostanie ogłoszony we wrześniu 2016 roku.

Pomoc finansowa udzielana w ramach programu może obejmować pokrycie kosztów  czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów oraz ubezpieczeń.

Uczestnik programu będzie zwolniony ze zwrotu udzielonego mu wsparcia w dwóch przypadkach:

1)    w okresie dziesięciu lat od ukończenia studiów w zagranicznej uczelni, finansowanych w ramach programu, będzie odprowadzał w Rzeczypospolitej Polskiej składki na ubezpieczenia społeczne
i ubezpieczenie zdrowotne przez łączny okres pięciu lat,

2)    ukończy studia trzeciego stopnia.

Oceną kandydatur i wyborem uczestników zajmie się Kapituła programu, działająca przy Radzie Ministrów. Co roku w skład Kapituły Prezes Rady Ministrów powoła 12 osób - autorytety z różnych dziedzin nauki, życia społecznego i gospodarczego. Kapituła wybierze uczestników programu na podstawie oceny złożonych dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych.

W ramach rekrutacji do programu kandydaci są zobowiązani dostarczyć komplet dokumentów, wraz z wnioskiem. Miejsce składania dokumentów zostanie każdorazowo określone w ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1)    dokument potwierdzający zakwalifikowanie na studia magisterskie
w zagranicznej uczelni;

2)    list motywacyjny zawierający opis celów naukowych i zawodowych, jakie planuje osiągnąć w związku z uczestnictwem w programie;

3)    rekomendację kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (dziekana) wraz z jej uzasadnieniem, zawierającą określenie predyspozycji kandydata do podjęcia studiów magisterskich
w zagranicznej uczelni, na które został zakwalifikowany;

4)    odpis albo uwierzytelnioną kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia albo zaświadczenie uczelni o ukończeniu studiów pierwszego stopnia albo zaświadczenie uczelni o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich oraz o wpisie na kolejny rok tych studiów lub zaświadczenie o terminie obrony pracy licencjackiej i terminie uzyskania dyplomu ukończenia studiów  I stopnia;

5)    oświadczenie o nieposiadaniu tytułu zawodowego magistra lub jego odpowiednika;

6)    dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć naukowych;

7)    zaświadczenie uczelni lub inny dokument potwierdzający średnią ocen uzyskanych w toku studiów, o których mowa w pkt 4;

8)        informację o działalności zawodowej i społecznej.

Za wdrażanie programu odpowiada Departament Współpracy Międzynarodowej
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – tel. (22) 501-71-28.  Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie www.nauka.gov.pl/studia-dla-wybitnych. Istnieje również możliwość zgłaszania pytań w formularzu znajdującym się na ww. stronie.

made with Drupal by Naat&Naiya (c)2010