Studia

Studia Courses, ECTS
Wyjazdy Wykładowców Wyjazdy Pracowników

 

 

 

                

 

 

REKRUTACJA NA WYJAZDY NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

 

UWAGA!!!! ERASMUS+ ZMIANA TRYBU REKRUTACJI NA STUDIA 2021/2022

W związku z Zarządzeniem Nr 27/2021 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie: ograniczenia funkcjonowania Akademii w okresie od 10 do 18 kwietnia 2021 r. zmianie ulega tryb wnioskowania o wyjazdy na studia w programie Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest wypełnienie formularza, złożenie odręcznie wymaganych podpisów oraz odesłanie jego skanu na adres erasmus@asp.lodz.pl. W rekrutacji rozpatrzone zostaną jedynie dokumenty przesłane do czwartku, 15 kwietnia 2021 (do końca dnia). W przypadku dokumentowania znajomości języków obcych za pomocą certyfikatów lub zaświadczeń należy przesłać skany dokumentów  razem z formularzem. Pozostałe zapisy zasad rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022 pozostają bez zmian. 


 

Biuro ds. Wymiany Międzynarodowej ogłasza nabór na studia w ramach Programu Erasmus+ na wyjazdy w semestrze zimowym (jedynie uczelnie zagraniczne, w których termin rekrutacji studentów na semestr zimowy nie jest wcześniejszy niż 15.05.2021) i letnim roku akademickiego 2021/2022.


Zgłoszenia będą przyjmowane 13 i 15 kwietnia w Biurze ds. Wymiany Międzynarodowej (p. 309) - w godzinach 11:00-13:00. Chętni zobowiązani są dostarczyć dokumenty aplikacyjne wskazane w zasadach rekrutacji.
Powyższe terminy obowiązywać będą o ile po 9 kwietnia zniesione zostaną obecne obostrzenia związane z COVID-19. Jeżeli termin składania dokumentów zostanie przesunięty zmianie ulegnie zasada wyboru uczelni partnerskich dla wyjazdów w semestrze zimowym. Prosimy o sprawdzanie informacji dotyczącej naboru w celu upewnienia się, że terminy nie uległy zmianie.

Zasady rekrutacji    pobierz

Formularz zgłoszeniowy    pobierz

Lista uczelni zagranicznych, z którymi ASP w Łodzi ma podpisane umowy dostępna jest na stronie www.int.asp.lodz.pl/uczelnie
Informacje dotyczące terminów rekrutacji, znajomości języków obcych oraz inny wymagań określonych przez uczelnie zagraniczne znajdują się na ww. stornie z uczelniami partnerskimi, w pliku pdf (More information).

 


 

PROGRAM ERASMUS+/PO WER W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021
REGULAMIN I FORMULARZE
 

 

Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia oraz wszystkie załączniki można pobrać poniżej:

 

Zasady realizacji       pobierz

Różnice Programowe          pobierz

Learning Agreement BEFORE               pobierz

Learning Agreement DURING              pobierz

Learning Agreement AFTER                 pobierz

Odyseusz - pakiet informacyjny MSZ         pobierz

Zasady finansowania - stawki stypendiów      pobierz      ERASMUS+               pobierz     PO WER

Wskazówki do wypełnienia Learning Agreement             pobierz             PL                  pobierz        EN

Lista przedmiotów     pobierz

 

 

 

 

 

WYNIKI II REKRUTACJI NA WYJAZDY NA STUDIA W RAMACH
PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

Lista rankingowa osób wytypowanych do wzięcia udziału w programie Erasmus+, finansowanie program Erasmus+

sms punkty  semestr uczelnia
1 10,2 letni F DIJON13

 

Lista osób, których wnioski nie spełniły wymogów formalnych


SMS3

 

Lista osób, które nie mogły być nominowane do żadnej z wybranych uczelni


SMS2

 

 

 

II rekrutacja do Programu Erasmus+_ PAŹDZIERNIK 2020


Biuro ds. Wymiany Międzynarodowej ogłasza drugi nabór na wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus+ w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021. Wyjazdy są możliwe jedynie do uczelni zagranicznych, w których termin rekrutacji studentów na drugi semestr nie jest wcześniejszy niż 10.11.2020. Informacje dotyczące terminów rekrutacji w poszczególnych uczelniach znajdują się na stronie int.asp.lodz.pl (pdf ‘More information’ przy każdej z uczelni).


Zgłoszenia będą przyjmowane 22 i 23.10.2020 w Biurze ds. Wymiany Międzynarodowej (piętro 3, pokój 309) – od 10:00-13:00. Chętni zobowiązani są dostarczyć dokumenty aplikacyjne wskazane w zasadach rekrutacji.


Informacje o tym i podobnych wydarzenia dostępne są na Facebooku Biura ds. Wymiany Międzynarodowej: https://www.facebook.com/strefaerasmusa/


 


Zapraszamy na spotkanie informacyjne online na platformie WEBEX w środę 14.10.2020 o godzinie 11:00. Szczegółowe informacje dotyczące spotkania znajdują się w wirtualnym dziekanacie.

 

Regulamin i formularze:

 

zasady rekrutacji:  pobierz

formularz zgłoszeniowy:  pobierz

 

 

WYNIKI REKRUTACJI NA WYJAZDY NA STUDIA W RAMACH
PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2020/21


UWAGA:


Punkty za portflio:

Punkty za portflio: W związku z wyjątkową sytuacją ze względu na pandemię wirusa COVID-19
iniemożnością zorganizowania spotkania w celu oceny przesłanych portfolio koordynatorzy podjęli
decyzję o tym, że  wymogi formalne w zakresie oceny portfolio spełni każde zgłoszenie,
które zawierało przesłany plik pdf z portfolio, natomiast punkty za portfolio nie będą przyznawane.
Nie będzie minimalnej liczby punktów kwalifikującej wniosek.

 

 

Lista rankingowa osób wytypowanych do wzięcia udziału w programie Erasmus+, finansowanie program Erasmus+


sms punkty  semestr uczelnia
40 13,00 zimowy D BERLIN18
2 11,00 letni CZ PRAHA05
5 11,00 zimowy D BERLIN18
8 11,00 letni UK LEEDS01
29 11,00 letni I BRESCIA05
36 11,00 zimowy D DUSSELD03
18 10,00 letni I BRESCIA05
24 10,00 zimowy E VALENCI13
30 10,00 letni CZ PRAHA05
38 10,00 zimowy CZ ZLIN01
1 9,00 letni F PARIS116
4 9,00 zimowy D HALLE03
13 9,00 letni UK LEEDS01
14 9,00 letni NL AMSTERD05
20 9,00 letni SF HELSINKI
31 9,00 zimowy I ROMA06
39 9,00 zimowy HU BUDAPES26
43 9,00 zimowy E MADRID 153
9 8,00 zimowy HU BUDAPES26
21 8,00 letni I NAPOLI13
23 8,00 letni F LYON58
32 8,00 letni I ROMA06
41 8,00 zimowy P PORTO57
42 8,00 zimowy I CATANIA03
26 7,00 letni E VALENCI13

 
Lista osób z prawem do sypendium socjalnego. Lista rankingowa osób wytypowanych do wzięcia udziału w programie Erasmus+, finasowanie z programu PO WER.


sms punkty  semestr uczelnia
7 11,00 zimowy D DUSSELD03
34 10,00 zimowy CZ ZLIN01
37 10,00 zimowy G ATHINE06
25 8,00 zimowy D DRESDEN04

 

 


Lista osób, które brały już udział w programie Erasmus LLP/Erasmus+, dostały miejsce na liście rezerwowej, wyjazd możliwy z grantem '0' lub ze stypendium w przypadku wolnych środków po tym jak stypendia zostaną zagwarantowane wszystkim osobom z głównej listy rankingowej Erasmus+
sms punkty  semestr uczelnia
22 15,00 zimowy E MADRID 153
12 12,00 zimowy P LISBOA109
35 11,00 zimowy E VALENCI13
6 10,00 zimowy HU BUDAPES27
17 10,00 letni E VALENCI13
28 10,00 letni CZ PRAHA05

 

 

Lista osób, których wnioski nie spełniły wymogów formalnych

sms
3
10
15
16
19
27
33

 
Lista osób, które nie mogły być nominowane do żadnej z wybranych uczelni

sms punkty 
11 10

 

 

REKRUTACJA NA WYJAZDY NA STUDIA W RAMACH
PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2020/21

 

 

UWAGA, UWAGA! ZMIANA SPOSOBU APLIKOWANIA DO PROGRAMU!

W tej edycji zbieramy formularze aplikacyjne i portfolio drogą mailową - wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do 06.03.2020 do godz.13:00 wypełnionych i zeskanowanych formularzy aplikacyjnych na adres ioffice@asp.lodz.pl. oraz portfolio (ze względu na ich wielkość prosimy o użycie serwisu WeTransfer).

Informacja o terminie przekazania oryginałów zostanie przesłana przez Biuro ds. Wymiany Międzynarodowej do osób, które wezmą udział w rekrutacji elektronicznej do dnia 06.03.2020.

 

Lista uczelni zagranicznych, z którymi ASP w Łodzi ma podpisane umowy dostępna jest na stronie www.int.asp.lodz.pl/uczelnie

Informacje dotyczące wymagań określonych przez uczelnie zagraniczne znajdują się na ww. stornie z uczelniami partnerskimi, w pliku pdf do pobrania po kliknięciu na 'More information'.

Formularz zgłoszeniowy

Zasady rekrutacji

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIENIA

STRONA 1

STRONA 2

STRONA 3

STRONA 4

STRONA 5

STRONA 6

STRONA 7

STRONA 8

 

 

WYNIKI REKRUTACJI 2019/20, ERASMUS+ (trzeci nabór)

UWAGA:

Po uzyskaniu akceptacji uczelni zagranicznej o przyznaniu stypendium będzie decydowało miejsce na liście rankingowej (najpierw stypendium zostanie zapewnione uczestnikom pierwszej rekrutacji zgodnie z ich miejscami na listach rankingowych, w przypadku gdy uczelnia będzie nadal dysponować wolnymi środkami stypendium będzie przyznawane uczestnikom drugiej rekrutacji zgodnie z ich miejscami na listach rankingowych najpierw na podstawowych, a potem rezerwowych). Uczelnia podejmie decyzję odnośnie liczby osób mogących otrzymać stypendium w programie na podstawie informacji od Narodowej Agencji o wysokości dotacji na rok 2019/20. 
W przypadku rezygnacji osób zajmujących wysokie lokaty na liście rankingowej lub pozyskania dodatkowych środków, prawo do stypendium będą nabywały w pierwszej kolejności osobyz pierwszej rekrutacji (najpierw lista podstawowa a następnie rezerwowa), a następnie uczestnicy drugiej rekrutacji (najpierw lista podstawowa a następnie lista rezerwowa) w takiej kolejności w jakiej zapisane są na listach.

 

Zrealizować wyjazdy w programie Erasmus+ będą mogły jedynie te osoby, które w pierwszym terminie zaliczą sesję poprzedzającą semestr, na który planowany jest wyjazd. Niezaliczenie sesji w pierwszym terminie będzie skutkowało automatycznym skreśleniem z listy rankingowej.

 

Lista rankingowa osób wytypowanych do wzięcia udziału w programie Erasmus+

 

sms punkty  semestr uczelnia
46 19,00 letni E VALENCI13
45 17,47 letni D DUSSELD03

 

Lista rankingowa/ERASMUS+_PO WER

Lista osób z prawem do stypendium socjalnego, stypendium finansowane z programu PO WER

sms punkty  semestr uczelnia
44 17,92 letni F LYON58

 

 

 

REKRUTACJA NA WYJAZDY NA STUDIA W RAMACH
PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2019/20 (NABÓR TRZECI)

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza kolejny nabór na studia w ramach Programu Erasmus + na wyjazdy w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 - jedynie uczelnie zagraniczne, w których termin rekrutacji studentów na drugi semestr nie jest wcześniejszy niż 31.10.2019. Informacje dotyczące terminów rekrutacji znajdują się na stornie z uczelniami partnerskimi w trzeciej kolumnie po pobraniu pliku pdf z More information.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 07 do 11.10.2019 w Biurze Współpracy z Zagranicą (p. 309) - w godzinach pracy biura . Chętni zobowiązani są dostarczyć dokumenty aplikacyjne wskazane w zasadach rekrutacji.

Regulamin i formularze:

Formularz zgłoszeniowy    pobierz

Zasady rekrutacji    pobierz

Lista uczelni zagranicznych, z którymi ASP w Łodzi ma podpisane umowy dostępna jest na stronie www.int.asp.lodz.pl/uczelnie

Informacje dotyczące terminów rekrutacji i wymagań określonych przez uczelnie zagraniczne znajdują się na ww. stornie z uczelniami partnerskimi, w pliku pdf do pobrania po kliknięciu na More information.

Miejsca wykorzystane już w poprzednich naborach:

E VALENCI13  Design 2   Interior Design    1

P PORTO02   2

SK BRATISL04   1

D HALLE03  1

P LEIRIA01  1

E ALICANT05  1

E VIGO08  1

IRL DUBLIN14  1

HR ZAGREB01  1

F PARIS001  1

NL AMSTERD05   1

HU BUDAPES26   1

 

 

 

 PROGRAM ERASMUS+/PO WER W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020
REGULAMIN I FORMULARZE
 

 

Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia oraz wszystkie załączniki można pobrać poniżej:

Zasady rekrutacji   pobierz

Formularz zgłoszeniowy   pobierz

Zasady realizacji   pobierz

Różnice Programowe   pobierz

Oświadczenie pracownika dziekanatu - podpisanie umowy    pobierz

Learning Agreement BEFORE pobierz    

Learning Agreement DURING  pobierz

Learning Agreement AFTER  pobierz

OLS - wskazówki   pobierz

Odyseusz - pakiet informacyjny MSZ   pobierz

Zasady finansowania - stawki stypendiów   pobierz

Wskazówki do wypełnienia Learning Agreement    pobierz (PL)      pobierz  (EN)

Tabela ocen  pobierz

 

Uwaga: egzemplarz Uczelnianego regulamin programu Erasmus+ na rok akademicki 2019/20 w formie papierowej dostępny do wglądu w Biurze Współpracy z Zagranicą

 

 

 

WYNIKI REKRUTACJI 2019/20, ERASMUS+ (drugi nabór)

UWAGA:

Po uzyskaniu akceptacji uczelni zagranicznej o przyznaniu stypendium będzie decydowało miejsce na liście rankingowej (najpierw stypendium zostanie zapewnione uczestnikom pierwszej rekrutacji zgodnie z ich miejscami na listach rankingowych, w przypadku gdy uczelnia będzie nadal dysponować wolnymi środkami stypendium będzie przyznawane uczestnikom drugiej rekrutacji zgodnie z ich miejscami na listach rankingowych najpierw na podstawowych, a potem rezerwowych). Uczelnia podejmie decyzję odnośnie liczby osób mogących otrzymać stypendium w programie na podstawie informacji od Narodowej Agencji o wysokości dotacji na rok 2019/20. 
W przypadku rezygnacji osób zajmujących wysokie lokaty na liście rankingowej lub pozyskania dodatkowych środków, prawo do stypendium będą nabywały w pierwszej kolejności osobyz pierwszej rekrutacji (najpierw lista podstawowa a następnie rezerwowa), a następnie uczestnicy drugiej rekrutacji (najpierw lista podstawowa a następnie lista rezerwowa) w takiej kolejności w jakiej zapisane są na listach.

 

Zrealizować wyjazdy w programie Erasmus+ będą mogły jedynie te osoby, które w pierwszym terminie zaliczą sesję poprzedzającą semestr, na który planowany jest wyjazd. Niezaliczenie sesji w pierwszym terminie będzie skutkowało automatycznym skreśleniem z listy rankingowej.

 

Lista rankingowa osób wytypowanych do wzięcia udziału w programie Erasmus+sms punkty  semestr uczelnia
35 19,91 letni NL AMSTERD05
34 18,10 zimowy SK BRATISL04
32 17,71 zimowy E VALENCI13
28 17,58 zimowy E VALENCI13
29 16,84 zimowy SK BRATISL04
36 16,46 zimowy E ALICANT05

 

Lista rankingowa/ERASMUS+_PO WER

Lista osób z prawem do stypendium socjalnego, stypendium finansowane z programu PO WERsms punkty  semestr uczelnia
40 16,73 letni HU BUDAPES26

 

 

Lista rezerwowa Erasmus+

Lista osób, które brały już udział w programie Erasmus LLP/Erasmus+, dostały miejsce na liście rezerwowej, wyjazd możliwy z grantem '0' lub ze stypendium w przypadku wolnych środków po tym jak stypendia zostaną zagwarantowane wszystkim osobom z list arnkingowy pierszej rekrutacji i  z głównej listy rankingowej Erasmus+ drugiej rekrutacji
sms punkty  semestr uczelnia
38 18,64 letni P PORTO02
42 18,03 zimowy E VIGO08
30 16,61 zimowy F DIJON13
31 15,89 zimowy F PARIS116

 

Wnioski, które nie przeszły pozytywnie rekrutacji

Lista osób, które nie uzyskały minium wymaganych pubktów tj. 15


sms punkty
41 13,97

 

Lista osób, które nie mogły być nominowane do żadnej z wybranych uczelni (np. zbyt mało punków, umowa z uczelnią partnerską nie jest ważna w roku 2019/20)


sms
37
39

 

Lista osób, których wnioski nie spełniły wymogów formalnych


sms
33
43

 

 

 

 

REKRUTACJA NA WYJAZDY NA STUDIA W RAMACH
PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2019/20

DRUGI NABÓR

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza drugi nabór na wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus + w semestrze zimowym (uczelnie, w których termin przesłania dokumentów aplikacyjnych na semestr zimowy nie jest wcześniejszy niż 15 maja) i letnim roku akademickiego 2019/2020 (lista dodatkowa).

Zgłoszenia będą przyjmowane od 08.04. do 12.04.2019 w Biurze Współpracy z Zagranicą (p. 309) - w godzinach 9.00-11.00 i 13.00- 14.00 (poza środą). Chętni zobowiązani są dostarczyć dokumenty aplikacyjne wskazane w zasadach rekrutacji (pliki do pobrania poniżej).

Lista uczelni zagranicznych, z którymi ASP w Łodzi ma podpisane umowy dostępna jest na stronie www.int.asp.lodz.pl/uczelnie

Informacje dotyczące wymagań określonych przez uczelnie zagraniczne znajdują się na ww. stornie z uczelniami partnerskimi, w pliku pdf do pobrania po kliknięciu na More information.

Miejsca wykorzystane już w pierwszym naborze: informacja zbiorcza zamieszczona poniżej

Formularz zgłoszeniowy

Zasady rekrutacji

 

Miejsca wykorzystane już w pierwszym naborze:

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia   Design 2 

The National College of Art and Design  Dublin 1

Weißensee Kunsthochschule Berlin     1

Facultat de Belles Arts Universitat de Barcelona 1

Instituto Politécnico de Leiria 1

Universidade de Lisboa 1

Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle 1

University of Bergen 2

Hochschule für Bildende Künste Dresden 1

Universidade do Porto 1

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 1

University of Zagreb 1

 

 

 

WYNIKI REKRUTACJI 2019/20, ERASMUS+ (pierwszy nabór)

UWAGA:

Po uzyskaniu akceptacji uczelni zagranicznej o przyznaniu stypendium będzie decydowało miejsce na liście rankingowej. Uczelnia podejmie decyzję odnośnie liczby osób mogących uzyskać stypendium na podstawie informacji o wysokości dotacji na rok 2019/20. W przypadku rezygnacji osób zajmujących wysokie lokaty na liście rankingowej lub pozyskania dodatkowych środków, do programu zapraszane będą w pierwszej kolejności osoby z listy rankingowej a następnie osoby z listy rezerwowej, w takiej kolejności w jakiej zapisane są na listach. W przypadku braku wystarczających środków na sfinansowanie stypendiów wszystkim studentom osoby zapisane na głównej liście rankingowej i liście rezerwowej mogą podjąć decyzję o realizowowaniu wyjazdu z grantem zerowym. 

Zrealizować wyjazdy w programie Erasmus+ będą mogły jedynie te osoby, które w pierwszym terminie zaliczą sesję poprzedzającą semestr, na który planowany jest wyjazd. Niezaliczenie sesji w pierwszym terminie będzie skutkowało automatycznym skreśleniem z listy rankingowej.

 

Lista rankingowa osób wytypowanych do wzięcia udziału w programie Erasmus+
sms punkty  semestr uczelnia
13 19,34 zimowy D HALLE03
15 19,03 zimowy D DRESDEN04
17 17,87 zimowy D BERLIN18
7 16,99 letni E VALENCI13
26 16,67 zimowy E BARCELO01
9 16,60 zimowy P PORTO02
3 16,54 zimowy N BERGEN01
12 16,54 zimowy N BERGEN01
6 16,13 letni IRL DUBLIN14
11 16,11 zimowy P LEIRIA01
14 15,16 letni HR ZAGREB01

 

Lista osób, które brały już udział w programie Erasmus LLP/Erasmus+, dostały miejsce na liścoe rezerwowej, wyjazd możliwy z grantem '0' lub ze stypendium w przypadku wolnych środków

 sms punkty  semestr uczelnia
1 19,57 zimowy P LISBOA109

 

Lista rankingowa/ERASMUS+_PO WER

Lista osób z prawem do stypendium socjalnego, stypendium finansowane z programu PO WERsms punkty  semestr uczelnia
2 20,74 zimowy E VALENCI13
25 15,09 letni F PARIS001

 

Lista osób, których wnioski nie spełniły wymogów formalnych 


sms
4
5
8
10
16
18
19
20
21
22
23
24
27

 

 

 

 

 

 

PROGRAM ERASMUS+/PO WER W ROKU AKADEMICKIM 2018/19
REGULAMIN I FORMULARZE

 

 

Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia oraz wszystkie załączniki można pobrać poniżej:

Zasady rekrutacji   pobierz

Formularz zgłoszeniowy   pobierz

Zaświadczenie pracownika dziekanatu i opinia Dziekana/Prodziekana (Rekrutacja)   pobierz

Zasady realizacji   pobierz

Różnice Programowe   pobierz

Oświadczenie pracownika dziekanatu - podpisanie umowy    pobierz

Learning Agreement BEFORE pobierz    

Learning Agreement DURING  pobierz

Learning Agreement AFTER  pobierz

OLS - wskazówki   pobierz

Odyseusz - pakiet informacyjny MSZ   pobierz

Zasady finansowania - stawki stypendiów   pobierz

Wskazówki do wypełnienia Learning Agreement    pobierz (PL)      pobierz  (EN)

Tabela ocen  pobierz

 

Uwaga: egzemplarz Uczelnianego regulamin programu Erasmus+ na rok akademicki 2018/19 w formie papierowej dostępny do wglądu w Biurze Współpracy z Zagranicą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYNIKI REKRUTACJI 2018/19, ERASMUS+ (drugi nabór_lista rezerwowa)

UWAGA:

Po uzyskaniu akceptacji uczelni zagranicznej o przyznaniu stypendium będzie decydowało miejsce na liście rankingowej (najpierw stypendium zostanie zapewnione uczestnikom pierwszej rekrutacji zgodnie z ich miejscami na listach rankingowych, w przypadku gdy uczelnia będzie nadal dysponować wolnymi środkami stypendium będzie przyznawane uczestnikom drugiej rekrutacji zgodnie z ich miejscami na listach rankingowych). Uczelnia podejmie decyzje odnośnie liczby osób mogących otrzymać stypendium w programie na podstawie informacji od Narodowej Agencji o wysokości dotacji na rok 2018/19. 
W przypadku rezygnacji z wyjazdów lub pozyskania dodatkowych środków, prawo do stypendium będą nabywały w pierwszej kolejności osoby z pierwszej rekrutacji (najpierw lista podstawowa a następnie rezerwowa), a następnie uczestnicy drugiej rekrutacji (najpierw lista podstawowa a następnie lista rezerwowa) w takiej kolejności w jakiej zapisane są na listach, im więcej punktów tym wyższa lokata na liście rankingowej.

Zrealizować wyjazdy w programie Erasmus+ będą mogły jedynie te osoby, które w pierwszym terminie zaliczą sesję poprzedzającą semestr, na który planowany jest wyjazd. Niezaliczenie sesjiw pierwszym terminie będzie skutkowało wykluczeniem z programu i automatycznym skreśleniem
z listy rankingowej.

 

Lista rankingowa osób wytypowanych do wzięcia udziału w programie Erasmus+sms punkty  semestr uczelnia
SMS51 17,44 letni UK LEEDS01
SMS44 17,08 zimowy SI LJUBLA09
SMS56 16,16 zimowy I CATANIA03
SMS52 16,04 zimowy LT VILNIUS23
SMS53 15,70 zimowy LT VILNIUS23
SMS57 15,10 zimowy F PARIS116
SMS59 15,04 letni G KOZANI02

 

Lista osób, które brały już udział w programie Erasmus LLP/Erasmus+, dostały miejsce na liścoe rezerwowej, wyjazd możliwy z grantem '0' lub ze stypendium w przypadku wolnych środków
sms punkty  semestr uczelnia
SMS43 22,00 zimowy D HALLE03

 

Lista rankingowa/ERASMUS+_PO WER

Lista osób z prawem do stypendium socjalnegosms punkty  semestr uczelnia
SMS63 18,10 zimowy SI LJUBLJA09
SMS42 18,02 zimowy D DRESDEN04
SMS62 16,20 zimowy E VALENCI13

 

Lista osób z prawem do dadatku dla studentów o specjalnych potrzebachsms punkty  semestr uczelnia
SMS46 16,18 letni  E BURGOS11

*konieczne złożenie wniosku przez studenta do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ - Zespół PO WER
o dofinansowanie specjalnych potrzeb

 

Lista osób, które nie zostały zakwalifikowane do żadnej ze wskazanych uczelni ze względu na m. in. zbyt małą liczbę punktów, wybór uczelni partneskiej, do której nie realizowane są wyjazdy na studia w roku 2018/19, brak odpowiedniego stopnia studiów w uczelni partnerskiej, rekrutację na semester zimowy 2018/19 w uczelni partnerskiej przed 15.05.2018                
 


sms
SMS45
SMS47
SMS48
SMS58

 

Lista osób, których wnioski nie uzyskały wymaganych 15 punktów        
 


sms punkty 
SMS49 14,80
SMS50 14,06
SMS60 14,68

 

Lista osób, których wnioski nie spełniły wymogów formalnych        
 


sms
SMS54
SMS55
SMS61

 

 

 

 

 

REKRUTACJA NA WYJAZDY NA STUDIA W RAMACH
PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2018/19 (DRUGI NABÓR _LISTA REZERWOWA)

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza kolejny nabór na studia w ramach Programu Erasmus + na wyjazdy w semestrze zimowym (do tych uczelni, w których termin przesłania dokumentów na semestr zimowy nie jest wcześniejszy niż 15 maja) i letnim roku akademickiego 2018/2019 (lista dodatkowa).

Zgłoszenia będą przyjmowane od 9 do 13.04.2018 w Biurze Współpracy z Zagranicą (p. 309) - w godzinach pracy biura tj. 9.00-11.00 i 13.00- 14.00 (poza środą). Chętni zobowiązani są dostarczyć dokumenty aplikacyjne wskazane w zasadach rekrutacji.

Regulamin i formularze dostępne są w sekcji poniżej zatytułowanej:

PROGRAM ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2018/19
REGULAMIN I FORMULARZE

 

Informacje dotyczące terminów rekrutacji w uczelniach partnerskich znajdują się na stronie z uczelniami partnerskimi w trzeciej kolumnie po pobraniu pliku pdf z More information.

Lista uczelni zagranicznych, z którymi ASP w Łodzi ma podpisane umowy dostępna jest na stronie www.int.asp.lodz.pl/uczelnie

 

Miejsca wykorzystane już w poprzednim naborze:

Athens School of Fine Arts     2

Západočeská univerzita v Plzni     2

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia   Design 4  

The National College of Art and Design  Dublin 2

Weißensee Kunsthochschule Berlin     2

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem  2

Accademia di Belle Arti di Catania  1

Escuela Superior de Diseño de Madrid 2

Facultat de Belles Arts Universitat de Barcelona 2

Magyar Képzőművészeti Egyetem 1

Ostravská univerzita v Ostravě 1

Vilniaus dailes akademija 1

ESAD – Escuela Superior de Arte Dramática de Galicia 1

Instituto Politécnico de Leiria 2

Universidade de Lisboa 1

Instituto supriore per le industrie artistiche – ISIA 1

 

WYNIKI REKRUTACJI 2018/19, ERASMUS+ (pierwszy nabór)

UWAGA:

Po uzyskaniu akceptacji uczelni zagranicznej o przyznaniu stypendium będzie decydowało miejsce na liście rankingowej. Uczelnia podejmie decyzję odnośnie liczby osób mogących uzyskać stypendium na podstawie informacji o wysokości dotacji na rok 2018/19. W przypadku rezygnacji osób zajmujących wysokie lokaty na liście rankingowej lub pozyskania dodatkowych środków, do programu zapraszane będą w pierwszej kolejności osoby z listy rankingowej a następnie osoby z listy rezerwowej, w takiej kolejności w jakiej zapisane są na listach. W przypadku braku wystarczających środków na sfinansowanie stypendiów wszystkim studentom osoby zapisane na głównej liście rankingowej i liście rezerwowej mogą podjąć decyzję o realizowowaniu wyjazdu z grantem zerowym. 

Zrealizować wyjazdy w programie Erasmus+ będą mogły jedynie te osoby, które w pierwszym terminie zaliczą sesję poprzedzającą semestr, na który planowany jest wyjazd. Niezaliczenie sesji w pierwszym terminie będzie skutkowało automatycznym skreśleniem z listy rankingowej.

 

Lista rankingowa osób wytypowanych do wzięcia udziału w programie Erasmus+sms punkty  semestr uczelnia
SMS6 20,38 letni CZ PLZEN01
SMS36 19,10 letni HU BUDAPES26
SMS9 19,02 zimowy E MADRID153
SMS23 18,74 zimowy E BARCELO01
SMS5 18,42 letni E VALENCI13
SMS28 18,00 zimowy HU BUDAPES27
SMS18 17,54 zimowy I URBINO05
SMS21 17,40 zimowy G ATHINE06
SMS22 16,94 zimowy G ATHINE06
SMS37 16,94 zimowy HU BUDAPES27
SMS3 16,58 letni IRL DUBLIN14
SMS41 16,12 zimowy E VIGO08
SMS29 15,92 letni E VALENCI13
SMS2 15,24 letni IRL DUBLIN14

 

 

Lista rankingowa/ERASMUS+_PO WER

sms punkty  semestr uczelnia
SMS7 20,48 letni CZ PLZEN01
SMS4* 19,48 zimowy E VALENCI13
SMS8 18,54 zimowy E VALENCI13
SMS14 17,02 letni CZ OSTRAVA02
SMS35 16,50 zimowy D BERLIN18
SMS16 16,42 letni D BERLIN18
SMS38 16,10 zimowy P LEIRIA01
SMS39 16,08 zimowy P LEIRIA01
SMS19 15,12 letni I CATANIA03

*konieczna decyzja Narodowej Agencji Programu Erasmus+ - Zespół PO WER czy wnioskowi przysługuje prawo do dodatku socjalnego, w przypadku braku pozytywnej decyzji wniosek zostanie wpisany na listę podstawową z finansowaniem
z programu ERASMUS+                
 

 

Lista osób, które brały już udział w programie Erasmus LLP/Erasmus+, dostały miejsce na liścoe rezerwowej, wyjazd możliwy z grantem '0' lub ze stypendium w przypadku wolnych środków po tym jak miejsca zostaną zagwarantowane wszystkim osobom z głównej listy rankingowej
 


sms punkty  semestr uczelnia
SMS30 19,00 zimowy E MADRID153
SMS24 15,92 zimowy P LISBOA109

 

 

 

Lista osób, które brały już udział w programie Erasmus LLP/Erasmus+ i otrzymały stypendium z programu PO WER, dostały miejsce na liście rezerwowej, wyjazd możliwy z grantem '0' lub ze stypendium w przypadku wolnych środków po tym jak miejsca zostaną zagwarantowane wszystkim osobom z głównej listy rankingowej dla wyjzdów ze stypendium z programu PO WER


sms punkty  semestr uczelnia
SMS12 19,08 zimowy E BARCELO01
SMS11 18,28 zimowy LT VILNIUS03

 

 

 

Lista osób, które nie zostały zakwalifikowane do żadnej ze wskazanych uczelni ze względu na zbyt małą liczbę punktów, wybór uczelni partneskiej, do której nie realizowane są wyjazdy na studia w roku 2018/19, brak pokrewnego kierunku studiów w uczelni partnerskiej, aby zapewnić sobie miejsce we wskazanych  w formularzu uczelniach                


sms punkty 
SMS15 15,86
SMS33 14,60/15,10

 

 

Lista osób, których wnioski nie spełniły wymogów formalnych


sms
SMS13
SMS20
SMS25
SMS34
SMS40

 

 

Lista osób, których wnioski nie uzyskały wymaganych 15 punktów        


sms punkty 
SMS1 13,60
SMS10 14,74
SMS26 14,04
SMS27 14,56
SMS31 14,16
SMS32 13,06

 

 

 

REKRUTACJA NA WYJAZDY NA STUDIA W RAMACH
PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2018/19

 

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza nabór na wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus + w semestrze zimowym lub letnim roku akademickiego 2018/2019.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 26.02. do 02.03.2018 w Biurze Współpracy z Zagranicą (p. 309) - w godzinach 9.00-11.00 i 13.00- 14.00 (poza środą). Chętni zobowiązani są dostarczyć dokumenty aplikacyjne wskazane w zasadach rekrutacji.

Lista uczelni zagranicznych, z którymi ASP w Łodzi ma podpisane umowy dostępna jest na stronie www.int.asp.lodz.pl/uczelnie

Informacje dotyczące wymagań określonych przez uczelnie zagraniczne znajdują się na ww. stornie z uczelniami partnerskimi, w pliku pdf do pobrania po kliknięciu na More information.

 

PROGRAM ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2018/19
REGULAMIN I FORMULARZE

Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia oraz wszystkie załączniki można pobrać poniżej:

Zasady rekrutacji    pobierz

Formularz zgłoszeniowy   pobierz

Zaświadczenie pracownika dziekanatu i opinia Dziekana/Prodziekana   pobierz

Upoważnienie  pobierz

 

PROGRAM ERASMUS+/PO WER W ROKU AKADEMICKIM 2017/18
REGULAMIN I FORMULARZE

 

Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia oraz wszystkie załączniki można pobrać poniżej:

Zasady rekrutacji   pobierz

Formularz zgłoszeniowy   pobierz

Zaświadczenie pracownika dziekanatu i opinia Dziekana/Prodziekana (Rekrutacja)   pobierz

Zasady realizacji   pobierz

Różnice Programowe   pobierz

Oświadczenie pracownika dziekanatu - podpisanie umowy    pobierz

Learning Agreement BEFORE pobierz    

Learning Agreement DURING  pobierz

Learning Agreement AFTER  pobierz

OLS - wskazówki   pobierz

Odyseusz - pakiet informacyjny MSZ   pobierz

Zasady finansowania - stawki stypendiów   pobierz

Wskazówki do wypełnienia Learning Agreement    pobierz (PL)      pobierz  (EN)

Tabela ocen ECTS   pobierz

Upoważnienie   pobierz

 

Uwaga: egzemplarz Uczelnianego regulamin programu Erasmus+ na rok akademicki 2017/18 dostępny do wglądu w Biurze Współpracy z Zagranicą

 

 

WYNIKI REKRUTACJI 2017/18, ERASMUS+ (trzeci nabór)

UWAGA:

Po uzyskaniu akceptacji uczelni zagranicznej o przyznaniu stypendium będzie decydowało miejsce na liście rankingowej.
W przypadku rezygnacji osób zajmujących wysokie lokaty na liście rankingowej z pierwszej i drugiej rekrutacji  lub pozyskania dodatkowych środków, prawo do stypendium będą nabywały w pierwszej kolejności osoby z podstawowej  listy rankingowej a następnie osoby z listy rezerwowej z pierwszej rekrutacji, w takiej kolejności w jakiej zapisane są na listach. Następnie jeśli uczelnia nadal będzie dysponować środkami na stypendia, będą one przyznawane studentom znajdującym się na liście podstawowej po drugiej rekrutacji, a w dalszej kolejności studentom z listy rezerwowej (decydować będzie miejsce zajmowane na liście). Dalej analogicznie rozpatrywane będą listy z trzeciej rekrutacji.
W pierwszej kolejności przyznawane będę stypendia studentom na listach z pierwszego naboru (najpierw na liście podstawowej a później rezerwowej), w dalszej kolejności będę brane pod uwagę listy rankiegowe z drugiego naboru (najpierw na liście podstawowej a później rezerwowej) i na końcu lista rankingowa po trzecim naborze.

Zrealizować wyjazdy w programie Erasmus+ będą mogły jedynie te osoby, które w pierwszym terminie zaliczą sesję poprzedzającą semestr, na który planowany jest wyjazd. Niezaliczenie sesji w pierwszym terminie będzie skutkowało wykluczeniem z programu i automatycznym skreśleniem z listy rankingowej.

 

Lista rankingowa osób wytypowanych do wzięcia udziału w programie Erasmus+ (po zapewnieniu stypenium studentom na wszystkich listach rankingowych poprzednich naboru)

sms punkty  semestr uczelnia
SMS61 17,36 letni Hochschule Düsseldorf
SMS60 17,00 letni Hochschule Düsseldorf

 

 

Lista osób, których wnioski nie spełniły wymogów formalnych


sms
SMS59

 

 

 

REKRUTACJA NA WYJAZDY NA STUDIA W RAMACH
PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2017/18 (NABÓR TRZECI_LISTA REZERWOWA)

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza kolejny nabór na studia w ramach Programu Erasmus + na wyjazdy w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 (lista dodatkowa) - jedynie uczelnie zagraniczne, w których termin rekrutacji studentów na drugi semestr nie jest wcześniejszy niż 31.10.2017. Informacje dotyczące terminów rekrutacji znajdują się na stornie z uczelniami partnerskimi w trzeciej kolumnie po pobraniu pliku pdf z More information.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 02 do 10.10.2017 w Biurze Współpracy z Zagranicą (p. 309) - w godzinach pracy biura tj. 9.00-11.00 i 13.00- 14.00 (poza środą). Chętni zobowiązani są dostarczyć dokumenty aplikacyjne wskazane w zasadach rekrutacji.

Regulamin i formularze dostępne są w sekcji poniżej zatytułowanej:

PROGRAM ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2017/18
REGULAMIN I FORMULARZE

Lista uczelni zagranicznych, z którymi ASP w Łodzi ma podpisane umowy dostępna jest na stronie www.int.asp.lodz.pl/uczelnie

Miejsca wykorzystane już w poprzednich naborach:

 

Athens School of Fine Arts     2

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela    2

Vilnius College of Design    1

Universidade Lusófona do Porto      1

Accademia di belle arti di Foggia    1

Západočeská univerzita v Plzni     2

Tartu Art College  1

École Nationale Supérieure d’Art de Dijon     2

École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Lyon     1

École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs     1

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne               1

Escola Superior de Disseny Felicidad Duce     1

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia   Design 3   Interior Design    1

The National College of Art and Design  1

Weißensee Kunsthochschule Berlin     2

Fachhochschule Dortmund   2

Universidade do Porto   1

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave   1

Univerza v Ljubljani    1

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem  1

Libera Accademia di Belle Arti (LABA), Brescia   2

Accademia di Belle Arti di Catania  1

 

 

 

WYNIKI REKRUTACJI 2017/18, ERASMUS+ (drugi nabór)

UWAGA:

Po uzyskaniu akceptacji uczelni zagranicznej o przyznaniu stypendium będzie decydowało miejsce na liście rankingowej. Uczelnia podejmie decyzje odnośnie liczby osób mogących otrzymać stypendiumw programie na podstawie informacji od Narodowej Agencji o wysokości dotacji na rok 2017/18. W przypadku rezygnacji osób zajmujących wysokie lokaty na liście rankingowej z pierwszej rekrutacji (marzec 2017) lub pozyskania dodatkowych środków, prawo do stypendium będą nabywały w pierwszej kolejności osoby z podstawowej  listy rankingowej a następnie osoby z listy rezerwowej z pierwszej rekrutacji, w takiej kolejności w jakiej zapisane są na listach. Następnie jeśli uczelnia nadal będzie dysponować środkami na stypendia, będą one przyznawane studentom znajdującym się na liście podstawowej po drugiej rekrutacji, a w dalszej kolejności studentom z listy rezerwowej (decydować będzie miejsce zajmowane na liście). W pierwszej kolejności przyznawane będę stypendia studentom na listach z pierwszego naboru (najpierw na liście podstawowej a później rezerwowej), w dalszej kolejności będę brane pod uwagę listy rankiegowe z drugiego naboru (najpierw na liście podstawowej a później rezerwowej).

Zrealizować wyjazdy w programie Erasmus+ będą mogły jedynie te osoby, które w pierwszym terminie zaliczą sesję poprzedzającą semestr, na który planowany jest wyjazd. Niezaliczenie sesji w pierwszym terminie będzie skutkowało wykluczeniem z programu i automatycznym skreśleniem z listy rankingowej.

 

Lista rankingowa osób wytypowanych do wzięcia udziału w programie Erasmus+ (po zapewnieniu stypenium studentom na wszystkich listach rankingowych pierwszego naboru)

sms punkty  semestr uczelnia
SMS53 18,70 letni Bratysława
SMS57 17,17 zimowy Dijon
SMS52 14,70 zimowy Dortmund

 

 

Lista osób z prawem do sypendium socjalnego. Lista rankingowa osób wytypowanych do wzięcia udziału w programie Erasmus+, finasowanie z programu PO WER (stypendium możliwe jeśli pozostaną środki po zapewnieniu stypendium studentom na wszystkich listach rankingowych pierwszego naboru)

 

sms punkty  semestr uczelnia
SMS58 13,73 letni Catania

 

 

Lista osób, które brały już udział w programie Erasmus LLP/Erasmus+, dostały miejsce na liście rezerwowej, wyjazd możliwy z grantem '0' lub w przypadku wolnych środków po tym jak miejsca zostaną zagwarantowane wszystkim osobom z głównej listy rankingowej Erasmus+ w pierwszym i drugim naborze

 

sms punkty  semestr uczelnia
SMS56 16,88 zimowy Düsseldorf

 

Lista osób, które wybrały takie uczelnie gdzie nie mogą realizować wyjazdu


sms
SMS54

 

Lista osób, których wnioski nie spełniły wymogów formalnych


sms
SMS55

 

Lista osób, które nie uzyskały wymaganej regulaminem minimalnej liczby punktów


sms
SMS51

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA NA WYJAZDY NA STUDIA W RAMACH
PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2017/18 (NABÓR DODATKOWY_LISTA REZERWOWA)

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza kolejny nabór na studia w ramach Programu Erasmus + na wyjazdy w semestrze zimowym (do tych uczelni, w których termin przesłania dokumentów na semestr zimowy nie jest wcześniejszy niż koniec maja) i letnim roku akademickiego 2017/2018 (lista dodatkowa).

Zgłoszenia będą przyjmowane od 24 do 28.04.2017 w Biurze Współpracy z Zagranicą (p. 309) - w godzinach pracy biura tj. 9.00-11.00 i 13.00- 14.00 (poza środą). Chętni zobowiązani są dostarczyć dokumenty aplikacyjne wskazane w zasadach rekrutacji.

Regulamin i formularze dostępne są w sekcji poniżej zatytułowanej:

PROGRAM ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2017/18
REGULAMIN I FORMULARZE

 

Informacje dotyczące terminów rekrutacji w uczelniach partnerskich znajdują się na stronie z uczelniami partnerskimi w trzeciej kolumnie po pobraniu pliku pdf z More information.

Lista uczelni zagranicznych, z którymi ASP w Łodzi ma podpisane umowy dostępna jest na stronie www.int.asp.lodz.pl/uczelnie

 

Miejsca wykorzystane już w pierwszym naborze:

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela/2

École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Lyon/1

École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs/2

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia/ 2 Interior & 3 (Design: Product, Fashion, Graphics)

The National College of Art and Design, Dublin/2

Weißensee Kunsthochschule Berlin/2

Fachhochschule Düsseldorf/1

Universidade de Lisboa/1

Universidade do Porto/2

Escola Superior de Artes e Design Matosinhos (ESAD)/2

Athens School of Fine Arts/2

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem/2

Univerza v Ljubljani/1

Libera Accademia di Belle Arti (LABA), Brescia/2

Escola Superior de Disseny Felicidad Duce/1

Universidade Lusófona do Porto/1

Fachhochschule Dortmund/1

Metropolia Ammattikorkeakoulu/1

École Nationale Supérieure d’Art de Dijon/1

Accademia di belle arti di Foggia/1

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/1

Západočeská univerzita v Plzni/2

Vilnius College of Design/1

Tartu Art College/1

 

 

WYNIKI REKRUTACJI 2017/18, ERASMUS+ (pierwszy nabór)

UWAGA:

Po uzyskaniu akceptacji uczelni zagranicznej o przyznaniu stypendium będzie decydowało miejsce na liście rankingowej. Uczelnia podejmie decyzję odnośnie liczby osób mogących uzyskać stypendium na podstawie informacji o wysokości dotacji na rok 2017/18. W przypadku rezygnacji osób zajmujących wysokie lokaty na liście rankingowej lub pozyskania dodatkowych środków, do programu zapraszane będą w pierwszej kolejności osoby z listy rankingowej a następnie osoby z listy rezerwowej, w takiej kolejności w jakiej zapisane są na listach. W przypadku braku wystarczających środków na sfinansowanie stypendiów wszystkim studentom osoby zapisane na głównej liście rankingowej i liście rezerwowej mogą podjąć decyzję o realizowowaniu wyjazdu z grantem zerowym. 

Zrealizować wyjazdy w programie Erasmus+ będą mogły jedynie te osoby, które w pierwszym terminie zaliczą sesję poprzedzającą semestr, na który planowany jest wyjazd. Niezaliczenie sesji w pierwszym terminie będzie skutkowało automatycznym skreśleniem z listy rankingowej.

 

Lista rankingowa osób wytypowanych do wzięcia udziału w programie Erasmus+

 

sms punkty  semestr uczelnia
SMS33 20,53 zimowy Porto, Universidade Porto
SMS41 20,48 zimowy Paryż, École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs
SMS3 20,00 zimowy Lyon
SMS34 19,30 zimowy Ateny
SMS42 18,95 letni Walencja (Interior Design)
SMS10 18,62 zimowy Berlin
SMS32 17,97 zimowy Walencja
SMS1 17,93 letni Budapeszt
SMS45 17,73 zimowy Budapeszt
SMS4 17,72 zimowy Ljubljana
SMS29 17,55 zimowy Walencja
SMS2 17,22 zimowy Dublin
SMS25 17,18 letni Walencja (Interior Design)
SMS21 17,02 letni Orihuela
SMS39 16,75 zimowy Senhora da Hora
SMS6 16,15 zimowy Brescia
SMS16 16,13 letni Escola Superior de Disseny Felicidad Duce, Barcelona
SMS35 16,03 zimowy Porto, Universidade Lusófona do Porto
SMS38 15,82 letni Dublin
SMS36 15,62 zimowy Paryż, École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs
SMS19 15,60 zimowy Dortmund
SMS26 15,33 letni Düsseldorf
SMS17 14,98 letni Orihuela
SMS27 14,82 zimowy Helsinki
SMS28 14,75 zimowy Sofia
SMS15 14,53 zimowy Dijon
SMS9 14,13 zimowy Brescia
SMS5 13,13 zimowy Foggia

 

 

Lista rankingowa/ERASMUS+_PO WER

Lista osób z prawem do sypendium socjalnego. Lista rankingowa osób wytypowanych do wzięcia udziału w programie Erasmus+, finasowanie z programu PO WER.

 

sms punkty  semestr uczelnia
SMS7 18,70 zimowy Paryż,Universitéde Paris I Panthéon-Sorbonne
SMS8 18,67 letni Pilzno
SMS44 18,53 zimowy Senhora da Hora
SMS12 16,00 letni Walencja
SMS37 15,52 zimowy Lizbona, Universidade de Lisboa
SMS18 14,58 letni Wilno, Vilnius College of Design
SMS43 13,98 zimowy Tartu, Tartu Art College

 

 

Lista osób, które brały już udział w programie Erasmus LLP/Erasmus+, dostały miejsce na liście rezerwowej, wyjazd możliwy z grantem '0' lub ze stypendium w przypadku wolnych środków po tym jak miejsca zostaną zagwarantowane wszystkim osobom z głównej listy rankingowej

 

sms punkty  semestr uczelnia
SMS30 20,87 zimowy Berlin
SMS23 18,72 letni Porto, Universidade do Porto
SMS24 16,40 zimowy Ateny

 

Lista osób, które brały już udział w programie Erasmus LLP/Erasmus+, otrzymały stypendium z programu PO WER i ponownie kwalifikują się do stypendium w ramach programu PO WER.  Miejsce na liście rezerwowej, wyjazd możliwy z grantem '0' lub ze stypendium w przypadku wolnych środków po tym jak miejsca zostaną zagwarantowane wszystkim osobom z głównej listy rankingowej

 

sms punkty  semestr uczelnia
SMS14 20,03 letni Pilzno

 

 

Lista osób, które nie zostały zakwalifikowane do żadnej ze wskazanych uczelni ze względu na zbyt małą liczbę punktów, brak znajomości wymaganego języka lub brak pokrewnego kierunku studiów w uczelni partnerskiej, aby zapewnić sobie miejsce we wskazanych w formularzu uczelniach

 sms punkty 
SMS40 13,00
SMS50 16,67

 

 

Lista osób, które wybrały takie uczelnie gdzie nie może być realizowany wyjazd


sms
SMS11